Тетратиоцианатомеркурат(II) калия — Википедия


Содержание:
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Kimyasal Tepkimelerin Sınıflandırılması
 • A) Özelliklerine Göre
 • B) Enerji Değişimlerine Göre
 • C) Maddelerin Fiziksel Durumuna Göre
 • D) Elektron Alışverişine Göre
 • E) Geri Dönüşüne Göre
 • F) Verimlerine Göre
 • TEPKİME DENKLEMLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ
 • Điều gì xảy ra khi đốt cháy Hg(SCN)2


 • Kimyasal Tepkimeler

  a) Bir maddenin farklı maddelere ayrışmasına ya da farklı maddelerin etkileşerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime (reaksiyon) denir.

  b) Kimyasal tepkimeler, olaya giren maddelere ait taneciklerin (molekül, atom ya da iyon) çarpışmaları ile gerçekleşirler.Enerjileri yeterli olan taneciklerin çarpışmaları sonucunda kimyasal bağlar koparak moleküller atomlarına dağılır ve atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeler oluştururlar.Kimyasal tepkime, kimyasal değişim ve kimyasal olay eş anlamlıdır.Tepkimelerin sembol ve formüllerle gösterilmesine ise tepkime denklemleri adı verilir.

  Örn; Karbon + Oksijen → Karbondioksit tepkimesi

  C + O2 → CO2 şeklinde gösterilir.

  c) Yanma, paslanma (oksitlenme), nötürleşme, mayalanma, fotosentez, çökelme gibi olaylar kimyasal değişime örnek olarak verilebilir.

  d) Kimyasal bir tepkimede;

  Korunan nicelikler şunlardır

  - Atomların türü ve sayısı

  - Toplam kütle (Kütle değişimi önemsizidir.)

  - Toplam elektriksel yük

  - Toplam enerji

  - Atomların çekirdek yapıları (Proton ve nötron sayıları)

  Değişen nicelikler şunlardır:

  - Molekül sayısı (Mol sayısı)

  - Gaz tepkimelerinde hacim (Basınç ve sıcaklık sabit)

  - Gaz tepkimelerinde basınç (Hacim ve sıcaklık sabit)

  Ancak mol sayısının korunduğu tepkimeler de vardır.

  Örn; 1H2 (g) + 1Cl2 (g) → 2HCl (g)... gibi

  S=32, O=16 ise aşağıdaki tepkimede korunan ve değişen nicelikler şöyledir:

  2SO2 (g) + O2 (g) → 2SO3 (g) + ısı

  Kütle : 128gr. 32gr. 160gr. Korunur

  Mol sayısı : 2 1 2 Korunmaz

  Molekül sayısı : 2N 0 N 0 2N 0 Korunmaz

  Mol atom sayısı : 6 2 8 Korunur

  Aynı koşullarda hacim : 2V V 2V Korunmaz

  Kimyasal Tepkimelerin Sınıflandırılması

  A) Özelliklerine Göre

  Yanma Tepkimeleri

  Bir maddenin oksijenli verdiği tepkimelerdir.

  Yanma tepkimesi için: yanıcı madde, hava (oksijen), tutuşma sıcaklığı gerekir.

  Bu 3 faktörden birinin eksikliği yanmayı durdurur.CO2 gazının yangın söndürücü olmasının nedeni özkütlesinin havadan büyük olması ve yanıcı olmamasıdır.

  Organik bileşikler yanarlar.

  Organik bileşiklerden yapılarında yalnız C ve H bulunduranlara hidrokarbon denir.Genel olarak CxHy formülü ile gösterilirler.Yapılarında C ve H’ın yanı sıra O, S, N ve halojen (F, Cl, Br, I) bulunduran organik bileşikler de vardır.

  Organik bir bileşiğin yanması sonucunda: CO2 oluşması bileşiğin C içerdiğini, H2O oluşması bileşiğin H içerdiğini, SO2 oluşması bileşiğin S içerdiğini, NO2 oluşması bileşiğin N içerdiğini kanıtlar.Oksijen havadan geldiği için bileşikte oksijen bulunup bulunmadığı ürünlerin türüne bakarak anlaşılmaz.

  CS2 + 3O2 → CO2 + 2SO2

  C4H10O3 + 13 O2 → 4CO2 + 5H2O

  2

  C4H10O3 + 5O2 → 4CO2 + 5H2O

  CS2’de C ve S olduğundan ürünler CO2 ile SO2’dir.C4H10’da C ve H olduğundan ürünler CO2 ve H2O’dur.C4H10 ile C4H10O3’ün yanma ürünleri aynıdır.Ancak oksijenin bir kısmı bileşik tarafından karşılandığından C4H10O3’ü yakmak için daha az miktarda oksijen yeterli olur.

  Metallerin oksijenle birleşmesi paslanma ya da oksitlenme olarak bilinir.Bu tür tepkimelere yavaş yanma da denir.

  3Fe + 2O2 → Fe3O4

  Sentez (Birleşme) Tepkimeleri

  Birden fazla maddenin birleşerek tek bir ürün oluşturduğu tepkimelerdir. Bu olayda yan ürün oluşmaz.

  CaO + CO2 → CaCO3

  H2 + Cl2 → 2HCl

  C2H4 + H2 → C2 H6

  Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri

  Bir bileşiğin kendinden daha basit yapılı maddelere ayrıştırılması tepkimeleridir. Elektroliz yolu ile ya da ısı alarak ayrışan maddeler vardır.

  ısı

  KClO3 → KCl + 3O2

  2

  ısı

  2HgO → 2Hg + O2

  ısı

  MgCO3 → MgO + CO2

  elektroliz

  H2O → H2 + 1 O2

  2

  Yer Değiştirme Tepkimeleri

  Aktif olan bir elementin, kendinden daha az aktif olan (pasif) bir elementle yer değiştirmesi ile gerçekleşen tepkimelerdir.

  H2S + Cl2 → 2HCl + S (Anyonların yer değiştirmesi)

  Fe2O3 + Al → Al2O3 + 2Fe (Katyonların yer değiştirmesi)

  Sulu çözelti tepkimelerinin birçoğunda ise anyon ve katyonların her ikisi de yer değiştirir.

  Çökelme ve nötrleşme tepkimeleri de yer değiştirme tepkimeleridir.

  Fe2S3 (k) + 6HCl (suda) → 2FeCl3 (suda) + 3H2S (g)

  Çökelme

  AgNO3 (suda) + NaCl (suda) → AgCl (k) + NaNO3 (suda)

  Nötrleşme

  H2SO4 (suda) + 2NaOH (suda) → Na2SO4 (suda) + 2H2O (s)

  Organik bileşiklerde de yer değiştirme tepkimeleri vardır.

  CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

  İyonik Tepkimeler

  Sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimeler iyonların etkileşmesine dayanır ve tepkime ürünlerinden biri çökerek (çökelme), sıvı (nötrleşme) ya da gaz halinde ortamdan ayrılabilir.İyonik tepkimelerde sadece tepkimeye giren iyonlar gösterilir.Böyle denklemlere net iyon denklemi denir.

  Nötrleşme: H+ (suda) + OH- (suda) → H2O (sıvı)

  Çökelme: Ag+ (suda) + Cl- → AgCl (katı)

  Zn (k) + 2H+ (suda) → Zn+2 (suda) + H2(g)

  B) Enerji Değişimlerine Göre

  Ekzoterm Tepkimeler

  Oluşumu sırasında dışarıya enerji (ısı-ısşık) veren tepkimelerdir.Yanma tepkimeleri çoğunlukla ekzoterm tepkimelerdir.

  C + O2 → CO2 + ısı

  H2 + 1 O2 → H2O + ısı

  2

  Na + 1 Cl2 → NaCl + ısı

  Endoderm Tepkimeler

  Oluşumu sırasında dışarıdan enerji alan tepkimelerdir.

  C + H2O + ısı → CO + H2

  2N2 + O2 + ısı → 2N2O

  Isı bakımından bir kapta ekzoterm bir tepkime gerçekleşiyorsa sistemin sıcaklığında artış olur; endoterm bir tepkime gerçekleşiyorsa sistemin sıcaklığında azalma olur.

  C) Maddelerin Fiziksel Durumuna Göre

  Homojen Tepkimeler

  Tepkimeye girenlerle ürünler aynı fazdadır.

  2CO (g) + O2 (g) → 2CO2 (g)

  H2 (g) + F2 (g) → 2HF (g)

  Fe (k) + S (k) → FeS (k)

  Heterojen Tepkimeler

  Tepkimedeki maddeler farklı fazlardadır.

  C(k) + O2 (g) → CO2

  Zn (k) + 2HCl (suda) → ZnCl2 (suda) + H2 (g)

  D) Elektron Alışverişine Göre

  Redoks (İndirgenme – Yükseltgenme) Tepkimeleri

  Bu tür tepkimelerde elektron alışverişi ve değerlik değişmesi vardır.

  Zn0 (k) + 2H+ (suda) → Zn+2 (suda) + H20 (g)

  C0 (k) + O2 (g) → C+4O2-2 (g)

  Redoks Olmayan Tepkimeler

  Bunlarda elektron alışverişi, değerlik değişmesi yoktur.

  Ag+1(NO3)-1 + Na+Cl- → Ag+Cl- + Na+(NO3)-

  E) Geri Dönüşüne Göre

  Tersinir Olmayan Tepkime

  Girenlerin tamamen ürüne dönüştüğü tepkimelerdir. Organik maddelerin yanması, çökelme, kuvvetli asit ve bazların nötrleşmesi böyle tepkimelerdir. Tek yönlü olarak gösterilirler.

  C2H5OH + 3O2>- → 2CO2 + 3H2O

  Tersinir Tekime

  Ürünlerin kendi aralarında etkileşip girenleri oluşturduğu tepkimelerdir. Çift yönlü olarak gösterilirler.

  CO2 (g) + H2 (g) “ CO (g) + H2 O (g)

  F) Verimlerine Göre

  Artansız Tepkime

  Tepkimeye giren maddelerin tümü tamamen tükenir.

  Tüm Verimler Gerçekleşen Tepkime

  Tepkimeye giren maddelerin en az biri tamamen tükenir.Böyle tepkimelerde tepkimeye giren maddelerden ortamda daha düşük oranda bulunan tamamen tükenir.Artansız tepkimeler tam verimle gerçekleşen tepkimelerdir.

  Düşük Verimle Gerçekleşen Tepkime

  Tepkimeye giren maddelerin hepsinden artar.

  TEPKİME DENKLEMLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ

  Kimyasal tepkimelerin sembol ve formüllerle gösterilmesine tepkime denklemleri denir.Atomların türü ve sayısı korunduğundan, denklemin iki tarafındaki elementlerin eşitlenmesi için maddelerin başında gerekli katsayılar bulunmalıdır.

  Örn; C3H8 gazı O2 ile yanarak CO2 ile H2O oluşturur.

  Tepkimede yer alan maddelerin en küçük tamsayılarla denkleştirilmesi sonucunda O2’nin katsayısı ne olur?

  C3H8 + O2 → CO2 + H2O

  tepkimesinde tepkimeye giren C3H8’i 1 mol alırsak:

  C sayılarının eşit olması için CO2’nin başına 3 katsayısı getirilir.

  H sayılarının eşit olması için H2O’nun başına 4 katsayısı getirilir.

  Bu durumda ürünlerde 10 mol O atomu bulunduğuna göre, tepkimeye giren O2’nin de 5 mol olması gerekir.

  O halde tepkimenin denkleşmiş hali:

  C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O şeklindedir.

  Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
  Yorumu gönderen: Yuhum, 27.01.2018, 15:28 (UTC):
  Züper

  Yorumu gönderen: Fk, 14.03.2017, 16:55 (UTC):
  Tesekkürler

  Yorumu gönderen: esra , 27.12.2009, 12:59 (UTC):
  kimyasal tepkimelerin formlarını çok <<<beğeniyorum  Bu sayfa hakkında yorum ekle:
  Источник: http://gizliilimler.tr.gg/Kimyasal-Tepkimeler.htm

  Điều gì xảy ra khi đốt cháy Hg(SCN)2


  Опубликовано: 14.02.2018 | Автор: Савватий

  Рейтинг статьи: 5

  Похожие статьи


  Всего 4 комментариев.


  11.03.2018 Якуб:
  2.1.2. Hg+2, Cıva(II) Nitrat ile Beyaz renkli Hg(SCN)2 çökeleğini oluĢturur. Bu çökelek tiyosiyanürün aĢırısında çözünür. Resim 2.3: Potasyum tiyosiyanat çözeltisinin cıva(ıı) nitrat ile tepkimesi.

  19.03.2018 Владлена:
  Yanma tepkimesi sırasında oluşan ürünler yeniden yanmaya maruz kalmaktadır. İlk olarak ısı ile parçalanan Hg(SCN)2 oluşan ürünlerin oksijen ile tepkimesi sürmektedir.

  21.02.2018 Никанор:
  Kimyasal formülü Hg(SCN)2 olan Civa-II-Tiyosiyanat, ısıya tabi tutulduğunda çok ilginç bir yanma tepkimesi oluşturmaktadır. Kendisi ve yanma ürünü zehirli olan bu bileşik yandığı zaman Paraoh Yılanı; Firavun Yılanı.

  17.03.2018 Савва:
  Çünkü fırçanın gövdesi metaldir, reaktiflerle tepkimesi söz konusu olabilir. Tüplük: Deney sırasında tüplerin yerleĢtirildiği metal veya tahtadan yapılan malzemedir.  Hg2(CN)2, Hg2(SCN)2, Hg2C204dır.

  14.03.2018 Гостомысл:
  Kimyasal formülü Hg(SCN)2 olan Civa-II-Tiyosiyanat, ısıya tabi tutulduğunda ortaya sonsuza kadar sürebilen bir yanma tepkimesi çıkıyor. Civa-II-Tiyosiyanat [Hg(SCN)2] ile yapılan bu deneyin sonuçları, izleyenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

  23.03.2018 Ростислава:
  Kimyasal formülü Hg(SCN)2 olan Civa-II-Tiyosiyanat, ısıya tabi tutulduğunda çok ilginç bir yanma tepkimesi oluşturmaktadır. Civa-II-Tiyosiyanat [Hg(SCN)2] ile yapılan bu deneyin sonuçları, izleyenleri hayretler içerisinde bırakıyor.